Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

amelyben tájékoztatjuk Önt, hogy társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.
A Gamma-Controll Kft. mint adatkezelő. elkötelezett az ügyfelek személyes adatainak bizalmas és biztonságos kezelése mellett.
Jelen dokumentum (továbbiakban „Adatkezelési tájékoztató”) ismerteti, hogy társaságunk hogyan használja fel az Önre vonatkozó, illetve Öntől gyűjtött és kapott személyes adatokat.

Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átlátható módon kezeljük.
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 • az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és csak a szükségesre korlátozódnak.
 • Társaságunk minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
 • a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 • megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Társaságunk az Ön személyes adatait

 • az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
 • egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
 • illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

Kik vagyunk?

A Társaságunk székhelye: 6750 Algyő, Külterület 01884/14 hrsz.
A Társaságunk telephelye: 6750 Algyő, Külterület 01884/14 hrsz.
Postacímünk: 6750 Algyő, Külterület 01884/14 hrsz.
A Társaságunk honlapja: www.gamma-controll.hu
Telefonszámunk: 06 62/517-400 61344 mellék
E-mail címünk: gammacontroll@gamma-controll.hu
Adószámunk: 11094614-2-06
Cégjegyzékszámunk: 06-09-004542
Képviselő: Varga Miklós Ügyvezető
Kamarai tagságunk: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Társaságunk tárhely szolgáltatójának neve, címe és elérhetősége: Webidea Kft.

Az alábbiakban összefoglalva látható, mely személyes adatot milyen célból kezelünk:

Vezeték-és keresztnév: A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.
E-mail cím: Kapcsolattartás.
Telefonszám: Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése
Számlázási név és cím: A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön az gammacontroll@gamma-controll.hu e-mail címen, illetve postacímünkön kérhet további tájékoztatást.

Adatfeldolgozók megnevezése

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)
Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

 1. Könyvviteli és bérszámfejtő szolgáltató
  A Társaságunk az adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez könyvviteli szolgáltatói szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli a Társaságunkkal szerződés vagy kifizetői kapcsolatba levő természetes személyek személyes adatait is, a Társaságunkat terhelő adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából, emellett a munkavállalók személyes adatait, a munkaviszonyból eredő adó-, járulék- és társadalombiztosítási kötelezettségek teljesítése érdekében.
  A szolgáltató megnevezése:
  Cégnév: Vinczéné Harcsás Tímea e.v.
  Székhely: 6900 Makó, Pipacs u. 4.
  Cégjegyzék szám:
  Adószám: 665144088-1-26
  Képviselő: Vinczéné Harcsás Tímea
  Telefonszám: +36 70/945-2151
  E-mail cím: konyvelese@gmail.com
 2. Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés
  Ezen adatfeldolgozók Társaságunktól megkapják a postai küldemények kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, telefonszáma), és ennek felhasználásával kézbesítik a postai küldeményeket.
  Ezen szolgáltatók:
  Magyar Posta
  Futárszolgálat:
  Cégnév: GLS Futárszolgálat, csomagpont: Starlight Forever Kft.
  Székhely: Szeged, József Attila sgt 70.
  Cégjegyzék szám: 06-09-010656
  Adószám: 13747150-2-06
  Képviselő: Oláhné dr. Mészáros Brigitta Mária
  Telefonszám: +36 62 / 311-332
  E-mail cím: info@starlightpc.eu
  Honlap: www.moddingmuhely.hu
 3. Pályázatíró szolgáltató
  Ezen adatfeldolgozó Társaságunk megbízásából kezeli a pályázatok kapcsán az érintett természetes személyek személyes adatait.
  A szolgáltató megnevezése:
  Cégnév: DeMaximus Kft.
  Székhely: 6724 Szeged, Damjanich utca 12. A. ép. 1. em. 5.
  Cégjegyzék szám: 06-09-017536
  Adószám: 22969310-2-06
  Képviselő: Óvári Sándor
  Telefonszám: +36 62/659-962
  E-mail cím: ovarisandor25@gmail.com
 4. Nyomdai szolgáltató
  Ezen adatfeldolgozó Társaságunk megbízásából végzi a nyomdai tevékenységet, és ennek kapcsán kezeli az érintettek személyes adatait.
  A szolgáltató megnevezése:
  Cégnév: Kiss és Társa Bt.
  Székhely: 6722 Szeged, Bólyai u. 11.
  Cégjegyzék szám: 06-06-003569
  Adószám: 21699928-2-06
  Képviselő: Szalai Dávid
  Telefonszám: +36 70/943-6169
  E-mail cím: info@anitadecor.hu
 5. Mobiltelefon szolgáltató
  Ezen adatfeldolgozó Társaságunk megbízásából kezeli a mobiltelefon flottába tartozó munkavállalók adatait. Ezen adatfeldolgozást végző szolgáltató megnevezése és címe:
  Cégnév: Magyar Telekom Nyrt.
  Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
  Cégjegyzék szám: 01-10-041928
  Adószám: 10773381-2-44
  Képviselő: Vona László
  Telefonszám: 1440
  E-mail cím: ts_ugyfelkapcsolat@t-systems.hu
  Honlap: www.t-systems.hu
 6. Üzemorvos szolgáltató
  Ezen adatfeldolgozó Társaságunk megbízásából kezeli a munkavállalók személyes adatait az üzemorvosi vizsgálatok kapcsán.
  A szolgáltató megnevezése:
  Cégnév: Dr Kasza és Fia Kft.
  Székhely: 6726 Szeged, Kállay Albert u. 7.
  Cégjegyzék szám: 06-09-009577
  Adószám: 13387457-1-06
  Képviselő: dr. Kasza Gizella Mária
  Telefonszám: +36 62 431 430
  E-mail cím: drkaszamaria@drkaszaesfia.hu
  Honlap: http://www.drkaszaesfia.hu

Munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelések

Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás
A munkavállalóktól kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, valamint olyan munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok végezhetők, amelyek munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához és megszüntetéséhez, illetve a szociális-jóléti juttatások biztosításához szükségesek és a munkavállaló személyhez fűződő jogait nem sértik.

A Társaság munkáltatói jogos érdekeinek érvényesítése (Rendelet 6. cikk (1) bekezdése f)) jogcímén munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése céljából kezeli a munkavállaló alábbi adatait:

 1. név,
 2. születési név,
 3. születési ideje
 4. anyaja neve,
 5. lakcíme
 6. állampolgársága,
 7. adóazonosító jele,
 8. TAJ száma,
 9. nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén),
 10. telefonszám,
 11. e-mail cím,
 12. személyi igazolvány száma,
 13. lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma,
 14. bankszámlaszáma,
 15. online azonosító (ha van)
 16. munkába lépésének kezdő és befejező időpontja,
 17. munkakör,
 18. iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okmány másolata,
 19. fénykép,
 20. önéletrajz,
 21. munkabérének összege, a bérfizetéssel, egyéb juttatásaival kapcsolatos adatok,
 22. a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve írásbeli hozzájárulása alapján levonandó tartozást, illetve ennek jogosultságát,
 23. a munkavállaló munkájának értékelése,
 24. a munkaviszony megszűnésének módja, indokai,
 25. munkakörtől függően erkölcsi bizonyítványa
 26. a munkaköri alkalmassági vizsgálatok összegzése,
 27. magánnyugdíj pénztári és önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság esetén a pénztár megnevezése, azonosító száma és a munkavállaló tagsági száma,
 28. külföldi munkavállaló esetén útlevélszám; munkavállalási jogosultságot igazoló dokumentumának megnevezését ésszáma,
 29. munkavállalót ért balesetek jegyzőkönyveiben rögzített adatokat;
 30. a jóléti szolgáltatás, kereskedelmi szálláshely igénybe vételéhez szükséges adatokat;
 31. a Társaságnál biztonsági és vagyonvédelmi célból alkalmazott kamera és beléptető rendszer, illetve a helymeghatározó rendszerek által rögzített adatokat,
 32. munkavállaló személyiség-, képesség- és készségfelmérő tesztjeinek eredménye, értékelése,
 33. megváltozott munkaképességű munkavállalók jogosultságához kapcsolódó összes dokumentumot.

Betegségre és szakszervezeti tagságára vonatkozó adatokat a munkáltató csak a Munka Törvénykönyvben meghatározott jog, vagy kötelezettség teljesítése céljából kezel.

A személyes adatok címzettjei: a munkáltató vezetője, munkáltatói jogkör gyakorlója, a Társaság munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

A Társaság tulajdonosai részére csak a vezető állású munkavállalók személyes adatai továbbíthatók.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év, kivéve a szolgálati idő és a nyugdíj kiszámításához szükséges dokumentumokat.
Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a Munka törvénykönyvén és a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítésén alapul.

Honlapunkkal kapcsolatos adatkezelés

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a hírlevél feliratkozás, illetve a társaságunkkal történő kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.
Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.
Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

Egyéb adatkezelési kérdések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.

Társaságunk külföldre nem továbbít adatokat.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

Jogai

Tájékoztatáshoz való jog: Ön jogosult világos, átlátható és érthető tájékoztatást kérni arról, hogy hogyan kezeljük személyes adatait és ezzel kapcsolatosan milyen jogai vannak. Jelen Adatkezelési tájékoztató is ezt a célt szolgálja.

Hozzáféréshez való jog: Jogosult társaságunktól visszajelzést kapni arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, úgy jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adataihoz hozzáférést kapjon.

Helyesbítéshez való jog: Jogosult a pontatlan, vagy hiányos személyes adatainak helyesbítését, illetve kiegészítését kérni.

Törléshez való jog: A törléshez való jog, más néven az „elfeledtetéshez való jog” biztosítja, hogy kérheti személyes adatainak törlését, amennyiben azok kezelése számunkra már nem feltétlenül szükséges, illetve egyéb más esetekben. Ez azonban nem jelent feltétlen törlési kötelezettséget. Társaságunk megtagadhatja a törlést, ha például jogszabály írja elő az adatok kezelését, vagy az adatok kezelésének más egyéb jogalapja, vagy jogszabályban meghatározott célja van.
Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 1 hónapon belül megvizsgáljuk, és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Abban az esetben megtagadhatjuk a kérés teljesítését, ha az adatkezelést bizonyíthatóan olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Bizonyos helyzetekben jogosult személyes adatainak további kezelését korlátozni. Korlátozott adatkezelés esetén a tárolás kivételével adatait nem kezeljük. Az adatkezelés korlátozását kérő személyekről nyilvántartást vezetünk, hogy kérésüket a jövőben mindenkor tiszteletben tudjuk tartani.

Adathordozhatósághoz való jog: Jogosult az általunk kezelt bizonyos személyes adatairól másolatot kérni, és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítani.

Tiltakozáshoz való jog: Jogosult bizonyos adatkezelések (például direkt marketingcélú adatkezelés, amelyet társaságunk csak az Ön kifejezett beleegyezésével végezhet) ellen tiltakozni.

Automatizált döntéshozatallal és profilalkotással kapcsolatos jogok

Cégünknél automatizált döntéshozatalra nem kerül sor.

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: https://naih.hu/

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a www.gamma-controll.hu weboldalon történik.

2018.05.24

A Gamma-Controll HTTP-sütiket (cookie-kat) használ a jobb működésért.

Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a gamma-controll.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerint.